Başkanın Mesajı Chairman of the Board Message Обращение председателя правления

Başkanın Mesajı Message from the CEO Послание председателя

"Değerli Müşterilerimiz, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız;

 

ALTINBİLEK'e gösterdiğiniz ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. 1974 yılında kurulan ALTINBİLEK'in , bir atölyeden başlayarak yıllar içinde hızla büyüyerek, bugün sektörümüzün global çaplı öncü firmalarından olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 1974 yılında kuruluşumuzdan bu güne, ALTINBİLEK katlanarak büyüdü. Geçtiğimiz 45 yıl boyunca, grup şirketleri Türkiye'de ortak bir altyapı olarak kurulmuş ve dünyanın her yerinde, birçok yönden benzersiz olan entegre bir değer zinciri oluşturmuşlardır. Bu süreçte, kaliteli ürünler ve müşteri memnuniyeti odaklı  temel prensibiyle yolumuza devam etmekteyiz. Bu sürdürülebilir büyüme; yenilikçilik, kalite odaklılık, güçlü teknolojik altyapımız ile kurumsal yönetim ve nitelikli çalışanlarımızın emeğiyle yükselişimizi sürdürmekteyiz.

Dünya nüfusundaki hızlı artış, küresel ısınma ve ekonomik faaliyetlerden dolayı, tarımsal  faaliyet ve gıdaya dayalı sektörleri daha da önemli kılmaktadır. Bu sebeple tahılın depolama sistemleri, yem fabrikası ve gıdaya yönelik teknolojilerin önemi giderek artmaktadır.

Olumsuz depolama koşulları, her yıl milyonlarca ton tahıl kaybına neden olmaktadır. Nem, sıcaklık, zararlı böcekler ve yetersiz havalandırma gibi faktörler, depolama koşullarını, tahıl kalitesini ve miktarını etkilemektedir. Depolama süresini kısaltır. Bu bakımdan, doğru depolama uygulamaları, önemli bir gıda kaynağı olan tahıl tedarik zincirinde en önemli unsurlardan biridir.  Aynı zamanda hayvan besiciliğinin teknikleri ve teknolojinin önemi daha da artmaktadır.

Endüstri 4.0 çağında daha fazlasını elde etmek için sürekli ve dinamik dönüşüme inanıyoruz. Bu inancımızla, makinelerimizin yeteneklerini özellikle robotlarla geliştiriyoruz. ALTINBİLEK’in misyonu, üstün müşteri hizmeti, yenilikçilik, kalite ve bağlılık ile karlı bir büyüme sağlamaktır. Stratejimiz, üstün proje tasarım yeteneği üzerine odaklanmıştır; Tahıl ve diğer emtia kategorileri alanında, optimum çözümler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmayı taahhüt ediyoruz.

Yetenekli çalışanlarımızın ve müşterilerimize eşsiz hizmet veren bayi ağımızın taahhüdü ve katkıları sayesinde büyümeye devam ediyoruz.

Yönetim Kurulumuz adına ALTINBİLEK'e gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.

 

Saygılarımla,

Nurettin BİLEK
Yönetim Kurulu Başkanı

“Dear Valued Customers, Business Partners, and Employees;

 

Let me thank you for your interest in ALTINBILEK. Today, we take justified pride of ALTINBILEK, which was established in 1974 as a small workshop and took a salient progress over years and ultimately has become one of leading companies of our sector in a global scale. Since our establishment in 1974, ALTINBILEK has achieved an incremental growth. Over the past 45 years, group companies have been established as a common infrastructure in Turkey and have created an integrated value chain all over the world, which is unique in many aspects. In this progress, we stand on with the fundamental principle of “quality products and customer satisfaction”. We continue such progress of us with our sustainable growth, innovation, quality oriented approach, powerful technological infrastructure, corporate governance, and the efforts of our qualified employees.

The rapid increase in the world population, global warming, and economic activities make agricultural activities and food-based sectors more important. For this reason, the importance of grain storage systems, feed factory, and food technologies is gradually increasing.

Unfavorable storage conditions cause millions of tons of grain-loss each year. Factors such as humidity, temperature, pests, and insufficient ventilation affect the storage conditions, grain quality, grain quantity, and shorten the storage period. In this respect, proper storage practices are one of the most important factors in the supply chain of grain, which is an important food source.  The importance of animal husbandry techniques and technology, on the other hand, is even more important.

We believe in continuous and dynamic transformation to achieve more in the age of Industry 40. By virtue of this belief, we develop the skills of our machines particularly with robots. The mission of ALTINBILEK is to achieve profitable growth through superior customer service, innovation, quality, and commitment. Our strategy is focused on outstanding project design capability. We are committed to increase the competitiveness of our customers by providing optimum solutions in the field of grain and other commodity categories.

Thanks to the commitment and contribution of our talented employees as well as our dealer network that provides unrivaled services to our customers, we keep growing.

I thank you, on behalf of our Board of Directors, for your interest in ALTINBILEK.

 

Best regards,

Nurettin BILEK
CEO

 

«Дорогие клиенты, уважаемые деловые партнеры и сотрудники;

Я хотел бы выразить благодарность за проявленный вами интерес к компании «ALTINBILEK». Мы очень рады, что являемся одной из ведущих международных компаний нашего сектора, так как основанная в 1974 году компания «ALTINBILEK» с течением времени стремительно развивалась, начав свою деятельность с небольшого производственного цеха. С момента своего основания в 1974 году компания "ALTINBILEK" росла в геометрической прогрессии. За последние 45 лет группа компаний, созданная в Турции как единая и интегрированная инфраструктура и уникальная во многих отношениях, создала по всему миру свою производственно-сбытовую цепочку. При этом мы продолжаем следовать основному принципу постоянного улучшения качества продукции и удовлетворенности клиентов. Благодаря нашему устойчивому развитию, внедрению инноваций, ориентации на качество, мощной технологической инфраструктуре, корпоративному управлению и усилиям наших квалифицированных специалистов, наша компания продолжает стремительно расти и совершенствоваться.

В связи со стремительным ростом населения в мире, глобальным потеплением и деятельностью в экономической сфере, сельскохозяйственная деятельность и пищевой сектор приобретают все большее значение. По этой причине постепенно увеличивается значение систем хранения зерна, комбикормовых заводов и технологий, ориентированных на производство продуктов питания.

Неблагоприятные условия складирования и хранения вызывают ежегодные потери зерновых культур на несколько миллионов тонн. Такие факторы, как влажность, температурные условия, наличие вредителей и недостаточная вентиляция, в значительной степени влияют на условия хранения, качество и количество зерновых культур, а также сокращают их сроки хранения. В связи с этим надлежащая практика складирования является одним из важнейших элементов в цепочке поставок зерновых культур, которые являются одним из важных продовольственных источников. В то же время растет значение используемых в животноводстве методов и технологий.

Мы убеждены в необходимости постоянного и динамичного преобразования для достижения большего в эпоху Индустрии 40. Руководствуясь этим убеждением, мы повышаем эффективность и потенциал наших машин, в особенности роботизированной техники. Миссия компании «ALTINBILEK» заключается в достижении прибыльного роста за счет превосходного обслуживания клиентов, внедрения инноваций, улучшения качества и обеспечения приверженности своему делу. Стратегия нашей компании ориентирована на исключительные возможности проектирования; мы стремимся к повышению конкурентоспособности наших клиентов путем предоставления оптимальных решений в области зерна и других категорий товаров.

Мы постоянно развиваемся благодаря преданности делу, содействию наших талантливых сотрудников и наличию дилерской сети, благодаря которой обеспечивается безупречное обслуживание наших клиентов.

 

От имени Совета директоров нашей компании мы от всей души благодарим Вас за проявленный Вами интерес к компании «ALTINBILEK».

 

С уважением,

Нуреттин БИЛЕК

Председатель Совета директоров